Toimintakertomus 2014

Monikielisyysinstituutti perustettiin Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin rehtorien allekirjoittamalla aiesopimuksella huhtikuussa 2013. Se on syntynyt Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena ja jatkaa ja syventää LingVaCity-nimellä aloitettua kielisuunnittelun ja kielipedagogiikan yhteistyötä yliopistojen välillä. Ensimmäisen viisivuotiskauden 2014–2018 Monikielisyysinstituutin hallinnoinnista vastaavaksi yliopistoksi valittiin Vaasan yliopisto. Monikielisyysinstituutin johtoon valittiin 1.1.2014 alkaen FT Katri Karjalainen ja instituutin toiminta käynnistyi 1.8.2014 Karjalaisen palatessa perhevapaalta. Åbo Akademissa yliopisto-opettaja, KT Mikaela Björklund on toiminut Monikielisyysinstituutin tutkimuskoordinaattorina (10 % kokonaistyöajasta). Lisäksi FT Martina Buss (VY) toimi Monikielisyysinstituutissa erikoistutkijana 1.10.–31.12.2014.


Monikielisyysinstituutin tavoite on nousta monikielisyystutkimuksen poikkitieteellisen asiantuntijuuden merkittäväksi toimijaksi niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa. Poikkitieteisellä lähestymistavalla pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen monikielisyyden ilmenemisestä, edellytyksistä ja vaikutuksista eri konteksteissa.


Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tutkimuslähtöisesti edistää monikielisyyden ymmärtämistä ja kehittämistä eri toiminnoissa ja ympäristöissä. Tavoitteena on toimia aloitteellisesti monikielisyyteen liittyvien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden edistäjänä. Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tukea ja lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä monikielisyyteen liittyvissä mahdollisuuksissa ja haasteissa.


Monikielisyysinstituutin toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu kaksi edustajaa molemmista yhteistyöyliopistoista sekä kaksi ulkopuolista jäsentä, jotka edustavat yliopistoja ympäröivää yhteiskuntaa ja Vaasan alueen elinkeinoelämää. Johtoryhmä kokoontui syksyn 2014 aikana kerran. Johtoryhmän kokoonpano 2014–2016 on:


Mikaela Björklund, puheenjohtaja, ÅA/kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tdk
Kjell Herberts, ÅA/Institutet för samhällsforskning
Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Maria Järlström, VY/Kauppatieteellinen tdk
Christina Knookala, Vaasan kaupunki
Nina Pilke, VY/Filosofinen tdk
Katri Karjalainen, valmistelija


Monikielisyysinstituutti aloitti toimintansa syyslukukauden 2014 alussa. Osa toiminnasta, kuten jo käynnissä olevat yhteishankkeet, rakentuvat yliopistojen aiemmalle yhteistyölle LingVaCityn puitteissa. Syksyllä 2014 painopiste oli toiminnan käynnistämisessä, toimintatapojen muodostamisessa, instituutin olemassaolosta ja toiminnasta tiedottamisessa sekä ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa molemmissa yhteistyöyliopistoissa.


Monikielisyysinstituutin verkkosivut julkaistiin osoitteessa www.multilingualism.fi suomeksi ja ruotsiksi joulukuun alussa 2014. Verkkosivujen lisäksi Monikielisyysinstituutin toiminnasta ja muista monikielisyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedottamiseksi perustettiin sähköpostilista multiling@lists.uwasa.fi, johon syksyn aikana liittyi 123 henkilöä ympäri maailmaa. Monikielisyysinstituutin projektijohtaja kirjoittaa myös Vaasan yliopiston asiantuntijablogia otsikolla Monikielisessä maailmassa – I en flerspråkig värld http://www.uva.fi/fi/blogs/expert/monikielisyys/, jossa hän käsittelee monikielisyystematiikkaan liittyviä aiheita.


Syksyn 2014 aikana Monikielisyysinstituutin projektijohtaja osallistui Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin tiedekuntien ja yksiköiden kokouksiin, joissa hän kertoi lähemmin Monikielisyysinstituutin toiminnasta sekä keskusteli henkilökunnan kanssa heidän toiveistaan ja ideoistaan toimintaan liittyen. Monikielisyysinstituutti oli myös mukana järjestämässä tiedotustilaisuuksia ja laatimassa lehdistötiedotteita monikielisyyteen liittyvien julkaisujen ja koulutusohjelmien tiimoilta. Näissä instituutti on tehnyt yhteistyötä Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden, opetushenkilökunnan sekä viestintäyksiköiden kanssa.


Monikielisyysinstituutti järjesti lokakuussa seminaarin Educating everyone for a multilingual future? Vaasan yliopistolla yhteistyössä Svenska nu -verkoston (Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus) ja Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksen kanssa. Seminaari kokosi yhteen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita keskustelemaan monikielisyystutkimuksen ja -koulutuksen uusista suuntauksista ja tarpeista. Seminaarin pääpuhujana kuultiin St. Louis Language Schoolsin (SLLIS) perustajan ja johtajan Rhonda Broussardin pääpuheenvuoro amerikkalaisen ja suomalaisen koulutusjärjestelmän yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista, minkä jälkeen seminaarin aihetta käsiteltiin asiantuntijapaaneelissa ja yleisökysymyksissä. Paneelikeskustelussa olivat Broussardin lisäksi mukana Vaasan yliopiston ruotsin kielen ja kielikylvyn professori Siv Björklund, Monikielisyysinstituutin projektijohtaja Katri Karjalainen, Åbo Akademin vieraiden kielen didaktiikan emeritusprofessori Kaj Sjöholm sekä Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen emeritusprofessori Sauli Takala. Monikielisyysinstituutin tutkimuskoordinaattori Mikaela Björklund (ÅA) toimi tilaisuuden puheenjohtajana.


Monikielisyysinstituutin projektijohtaja piti syyskuussa luennon Vaasan yliopiston, Pohjalaisen ja Ilkan järjestämillä Minä & tiede -yleisöluennoilla Seinäjoella ja Vaasassa. Lisäksi hän toimi asiantuntijaluennoitsijana mm. opettajien jatkokoulutustilaisuuksissa sekä suomen- että ruotsinkielisissä yhteyksissä yhdessä Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden kanssa.


Monikielisyysinstituutti on 2014 avustanut useiden ulkopuolista rahoitusta hakeneiden/hakevien hankkeiden suunnittelussa ja rahoitushakemusten laatimisessa. Näistä hankkeista osa on yhteistyöyliopistojen yhteisiä ja osa niiden sisäisiä. Nämä hankkeet ovat vain osa yliopistojen monikielisyyteen liittyvistä hankkeista. Rahoitusta on vuonna 2014 myönnetty yhteishankkeille Kirjoittamisen taidot ja Luokkatandem, sekä Monikielisyysinstituutin koordinoimalle kansainväliselle asiantuntijaverkostolle Monikielisyyden työpaja.


Hyväksytty johtoryhmän kokouksessa 13.5.2015