Toimintakertomus 2015

Monikielisyysinstituutti perustettiin Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin rehtorien allekirjoittamalla aiesopimuksella huhtikuussa 2013 ja se aloitti toimintansa elokuussa 2014. Monikielisyysinstituutti on Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön pitkäjänteisen yhteistyön tulos. Ensimmäisen viisivuotiskauden 2014–2018 monikielisyysinstituutin hallinnoinnista vastaavana yliopistona toimii Vaasan yliopisto. FT Katri Karjalainen (VY) on toiminut instituutin projektijohtajana vuonna 2015.  Yliopisto-opettaja, KT Mikaela Björklund (ÅA) on toiminut monikielisyysinstituutin tutkimuskoordinaattorina (10 % kokonaistyöajasta). 

Monikielisyysinstituutin tavoite on nousta monikielisyystutkimuksen poikkitieteellisen asiantuntijuuden merkittäväksi toimijaksi niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa. Poikkitieteisellä lähestymistavalla pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen monikielisyyden ilmenemisestä, edellytyksistä ja vaikutuksista eri konteksteissa.

Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tutkimuslähtöisesti edistää monikielisyyden ymmärtämistä ja kehittämistä eri toiminnoissa ja ympäristöissä. Tavoitteena on toimia aloitteellisesti monikielisyyteen liittyvien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden edistäjänä. Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tukea ja lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä monikielisyyteen liittyvissä mahdollisuuksissa ja haasteissa.

Monikielisyysinstituutin toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu kaksi edustajaa molemmista yhteistyöyliopistoista sekä kaksi ulkopuolista jäsentä, jotka edustavat yliopistoja ympäröivää yhteiskuntaa ja Vaasan alueen elinkeinoelämää. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana 5 kertaa. Johtoryhmän kokoonpano oli:

 • Mikaela Björklund, puheenjohtaja, ÅA/kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tdk
 • Kjell Herberts, ÅA/Institutet för samhällsforskning
 • Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
 • Maria Järlström, VY/Kauppatieteellinen tdk
 • Christina Knookala, Vaasan kaupunki
 • Nina Pilke, VY/Filosofinen tdk
 • Katri Karjalainen, valmistelija

Monikielisyysintituutilla on verkkosivut osoitteessa www.multilingualism.fi. Verkkosivut julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi vuoden 2014 lopussa ja englanniksi vuoden 2015 alussa. Monikielisyysinstituutilla on myös sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan monikielisyysinstituutin toiminnasta ja muista ajankohtaisista monikielisyyteen liittyvistä asioista ja tapahtumista. Listalla multiling@lists.uwasa.fi oli vuoden 2015 lopussa 118 jäsentä eri puolilt amaailmaa. Monikielisyysinstituutin projektijohtaja pitää myös asiantuntijablogia Vaasa yliopiston sivuilla. Blogin nimi on Monikielisessä maailmassa – I en flerspråkig värld http://www.uva.fi/fi/ blogs/expert/monikielisyys/ ja siinä käsitellään monikielisyystematiikkaa eri näkökulmista. Blogissa julkaistiin vuonna 2015 yhteensä 11 artikkelia. Vuoden aikana monikielisyysinstituutille on myös luotu Twittertili käyttäjänimellä MultilingUVÅA.

Vuonna 2015 monikielisyysinstituutti on ollut osallisena useassa meneillään olevassa tutkimushankkeessa sekä uusien hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa niille. Osa näistä hankkeista on yliopistojen yhteisiä ja osa niiden sisäisiä hankkeita. Nämä hankkeet kattavat ainoastaan osan kaikista niistä hankkeista, joita yliopistoilla on meneillään monikielisyystematiikkaan liittyen. Yliopistojen meneillään olevia yhteisiä hankkeita vuodelta 2015 ovat Kirjoittamisen taidot, Luokkatandem, eLuokkatandem ja Yliopistotandem sekä kansainvälinen tutkijaverkosto Monikielisyyden työpaja, jota monikielisyysinstituutti koordinoi. Toinen kansainvälinen verkosto, jonka suunnittelussa monikielisyysinstituutti on aktiivisesti mukana on Erasmus+ -verkosto Competences for primary school teachers in a multilingual classroom including a minority language (MULCOM), jossa aloitteen tekijänä toimi Stenden University (Alankomaat). Verkoston puitteissa jätettiin maaliskuussa 2015 arvioitavaksi rahoitushakemus, jota kehitettiin syksyn 2015 aikana ja joka jätetään arvioitavaksi uudestaan maaliskuussa 2016.

Tutkimushankkeiden lisäksi monikielisyysinstituutti järjesti vuonna 2015 useita tapahtumia yliopistojen henkilökunnalle, ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle:

 • Monikielisyysinstituutti osallistui Kieliverkoston järjestämän Puhutaanpa Kielikoulutuksesta! -turneen järjestelyihin turneen saapuessa Vaasaan 17.2.2015. Vaasan tilaisuus oli kaksikielinen. Panelisteina toimivat Mikaela Björklund, Johanna Olsson, Emmi Herler-Westeråker, Juha Tuomikoski ja Joakim Strand. Paneelikeskustelua johti dekaani Hannu Katajamäki (VU).
 • Kansainvälisen tutkijaverkosto Monikielisyyden työpajan ensimmäinen seminaaritapaaminen järjestettiin Vaasassa 4.–5.6.2015. Seminaarin aiheena oli Language needs ja se toimi lähtölaukauksena verkoston toiminnalle. Seminaariin osallistui 22 tutkijaa 10 eri maasta ja 15 eri yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta. Sen tuloksena julkaistiin monikielisyysinstituutin verkkosivulla video, jossa verkoston jäsenet kertovat, mitä monikielisyys merkitsee heille. Video on monikielinen ja tekstitetty suomeksi, ruotsiksi, ja englanniksi.
 • Monikielisyysinstituutti järjesti 30.11.2015 Learning café -tapahtuman Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin henkilökunnalle. Aiheena oli monikielisyys yliopistojen tutkimuksessa ja opetuksessa sekä yhteistyö yliopistojen välillä nyt ja tulevaisuudessa. Tapahtuma keräsi 13 osallistujaa ja palautteena oli, että tämän kaltaisia keskustelufoorumeita kaivataan.  
 • Monikielisyysinstituutti ja Vaasan kaupunki aloittivat yhteistyön, jossa monikielisyyden asiantuntijat Vaasan yliopistosta ja Åbo akademilta kertovat ajankohtaisista tutkimus- ja kehittämishankkeista Vaasan kaupungin sivistystoimen johtoryhmälle.  Katri Karjalainen ja Nina Pilke esittelivät johtoryhmän kokouksessa 27.10. lukiokampus Lykeionilla käynnissä olevia hankkeita.

Hyväksytty johtoryhmässä 14.3.2016