Toimintakertomus 2016

Monikielisyysinstituutti perustettiin Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin rehtorien allekirjoittamalla aiesopimuksella huhtikuussa 2013 ja se aloitti toimintansa elokuussa 2014. Monikielisyysinstituutti on Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön pitkäjänteisen yhteistyön tulos. Kaudella 2014–2017 Monikielisyysinstituutin hallinnoinnista vastaavana yliopistona toimii Vaasan yliopisto. FT Katri Hansell (VY) on toiminut instituutin projektijohtajana 26.9.2016 asti, kunnes hän jäi äitiysvapaalle. Siitä lähtien professori Siv Björklund (VY) ja professori Liselott Forsman (ÅA) ovat toimineet instituutin toiminnan tieteellisinä vastuuhenkilöinä. Yliopisto-opettaja, KT Mikaela Björklund (ÅA) on toiminut monikielisyysinstituutin tutkimuskoordinaattorina (10 % kokonaistyöajasta). Projektitutkija, FM Sannina Sjöberg (VY) on 27.9. lähtien hoitanut instituutin käytännön asioita (osa-aikaisesti).

Monikielisyysinstituutin tavoite on nousta monikielisyystutkimuksen poikkitieteellisen asiantuntijuuden merkittäväksi toimijaksi niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa. Poikkitieteisellä lähestymistavalla pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen monikielisyyden ilmenemisestä, edellytyksistä ja vaikutuksista eri konteksteissa.

Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tutkimuslähtöisesti edistää monikielisyyden ymmärtämistä ja kehittämistä eri toiminnoissa ja ympäristöissä. Tavoitteena on toimia aloitteellisesti monikielisyyteen liittyvien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden edistäjänä. Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tukea ja lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä monikielisyyteen liittyvissä mahdollisuuksissa ja haasteissa.

Monikielisyysinstituutin toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu kaksi edustajaa molemmista yhteistyöyliopistoista sekä kaksi ulkopuolista jäsentä, jotka edustavat yliopistoja ympäröivää yhteiskuntaa ja Vaasan alueen elinkeinoelämää. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 5 kertaa. Johtoryhmän kokoonpano oli:

Mikaela Björklund, puheenjohtaja, ÅA/Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tdk

Kjell Herberts, ÅA/Institutet för samhällsforskning

Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Maria Järlström, VY/Kauppatieteellinen tdk

Christina Knookala, Vaasan kaupunki

Nina Pilke, VY/Filosofinen tdk

            Katri Hansell, valmistelija (26.9.2016 asti)

            Sannina Sjöberg, valmistelija (27.9.2016 lähtien)

 

Monikielisyysinstituutilla on verkkosivut (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi) osoitteessa www.multilingualism.fi.  Monikielisyysinstituutilla on myös sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan monikielisyysinstituutin toiminnasta ja muista ajankohtaisista monikielisyyteen liittyvistä asioista ja tapahtumista. Listalla multiling@lists.uwasa.fi oli vuoden 2016 lopussa 116 jäsentä eri puolilta maailmaa. Monikielisyysinstituutin projektijohtaja pitää myös asiantuntijablogia Vaasa yliopiston sivuilla. Blogin nimi on Monikielisessä maailmassa – I en flerspråkig värld http://www.uva.fi/fi/ blogs/expert/monikielisyys/ ja siinä käsitellään monikielisyystematiikkaa eri näkökulmista. Monikielisyysinstituutilla on vuodesta 2015 lähtien myös Twittertili käyttäjänimellä MultilingUVÅA.

Vuonna 2016 Monikielisyysinstituutti on jatkanut toimintaansa yliopistojen yhteisissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa, kuten Kirjoittamisen taidot, Luokkatandem, eLuokkatandem ja Yliopistotandem sekä kansainvälinen tutkijaverkosto Monikielisyyden työpaja, jota monikielisyysinstituutti koordinoi. Monikielisyysinstituutti on vuoden aikana aktiivisesti anonut rahoitusta näitä projekteja varten ja instituutille on myös myönnetty rahoitusta. Monikielisyysinstituutti on vuonna 2016 myös osallistunut yhteistyössä tiedekirjasto Tritonian kanssa uuden vähemmistökieliä käsittelevän kirjakokoelma Minlangin täydentämiseen.

Monikielisyysinstituutti järjesti vuonna 2016 useita tapahtumia yliopistojen henkilökunnalle, ulkopuolisille yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle:

·         Kansainvälisen tutkijaverkosto Monikielisyyden työpajan toinen seminaaritapaaminen järjestettiin Vaasassa 14.–15.1.2016. Seminaarin aiheena oli Professional Multilingualism & Raising Awareness Among Professionals ja seminaariin osallistui 22 tutkijaverkoston jäsentä ja kolme ulkopuolista asiantuntijaa. Seminaarin johdantoesitykset ja paneelikeskustelu videotaltioitiin opetustarkoitukseen. Seminaarin pohjalta Monikielisyysinstituutti on painattanut toiminnallisen monikielisyyden keskeisiä toteamuksia sisältäviä postikortteja.

·         Monikielisyysinstituutti järjesti 26.9.2016 Learning café -tapahtuman Vaasan kaupungin opettajille. Myös Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin henkilökunta sai osallistua tapahtumaan. Aiheena oli monikielisyys liittyen koulumaailmaan. Tapahtuma herätti laajaa kiinnostusta, osallistujia paikanpäällä oli kuitenkin rajallisesti (10).

·         Monikielisyyden työpajan kolmas seminaaritapaaminen järjestettiin Vaasassa 21.–22.11.2016. Seminaarin aiheena oli Policy & Practice ja seminaariin osallistui 12 tutkijaverkoston jäsentä ja yksi ulkopuolinen tutkija. Seminaarin johdantoesitys videotaltioitiin opetustarkoitukseen.

Hyväksytty johtoryhmässä 19.12.2016.