Toimintasuunnitelma 2017

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Monikielisyysinstituutti edistää monikielisyyden alan tieteellistä asiantuntijuutta laaja-alaisesti. Monikielisyystematiikka on luonteeltaan monitieteistä, ja monikielisyysinstituutin tutkimuksessa kieli-, kasvatus-, hallinto- ja yhteiskunta- sekä kauppatieteiden teoreettiset lähtökohdat ja näkökulmat yhdistyvät erilaisiksi toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi. Monikielisyysinstituutti kerää yhteen Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin monikielisyyden asiantuntijat. Monikielisyysinstituutti muodostaa yliopistojen yhteistyölle toimintamalleja, joiden avulla yhteistyötä voidaan lisätä ja syventää. Sen tehtävänä on toimia sateenvarjona monikielisyyden alaa eri näkökulmista käsitteleville hankkeille, tutkimusryhmille, koulutusohjelmille ja keskuksille. Monikielisyysinstituutti ei omista ja hallinnoi näitä vaan luo puitteet niiden toiminnan monipuolistamiselle ja uusille yhteistyöavauksille.

Monikielisyysinstituutissa tulee tapahtumaan muutoksia vuonna 2017. Vaasan yliopisto luopuu tutkintoon johtavasta kielten koulutuksesta ja kielten tutkimuksesta, jotka siirtyvät liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon 1.8.2017 lähtien. Vielä on epävarmaa mitä tämä merkitsee Monikielisyysinstituutin kannalta. Instituutin tavoite on kuitenkin jatkossakin kehittyä, ei lakkautua.

Tavoite

Monikielisyysinstituutin tavoite on nousta monikielisyystutkimuksen poikkitieteellisen asiantuntijuuden merkittäväksi toimijaksi niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa. Poikkitieteisellä lähestymistavalla pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen monikielisyyden ilmenemisestä, edellytyksistä ja vaikutuksista eri konteksteissa.

Tehtävä

Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tutkimuslähtöisesti edistää monikielisyyden ymmärtämistä ja kehittämistä eri toiminnoissa ja ympäristöissä. Tavoitteena on toimia aloitteellisesti monikielisyyteen liittyvien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden edistäjänä. Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tukea ja lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä monikielisyyteen liittyvissä mahdollisuuksissa ja haasteissa.

 

Suunniteltu toiminta 2017

Hankkeet

·         Monikielisyysinstituutin tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa ulkopuolisen rahoituksen osuutta tekemällä uusia avauksia tutkimus- ja kehittämishankkeiksi yhteistyöyliopistojen tutkijoiden ja muun henkilökunnan kanssa. Monikielisyysinstituutti voi toimia aloitteentekijänä uusissa hankkeissa, mutta myös toimia yhtenä osapuolena muiden toimijoiden aloittamissa hankkeissa. Monikielisyysinstituutti myös seuraa hankkeiden toteutusta ja pyrkii takaamaan tuloksille toivotun levikin.

·         Monikielisyysinstituutin tutkimus- ja kehittämishankkeet kielikylpy- ja tandempedagogiikan aloilla (Kirjoittamisen taidot, Luokkatandem, eLuokkatandem, Yliopistotandem) jatkuvat vuonna 2017.  Hankkeet ovat yhteistyöyliopistojen yhteisiä ja niiden parissa työskentelee tutkijoita molemmista yliopistoista. Hankkeiden tuloksia julkaistaan etupäässä tieteellisissä julkaisuissa ja esitellään tieteellisissä konferensseissa sekä käytetään pohjana opettajien jatkokoulutuksissa.

·         Monikielisyysinstituutti koordinoi kansainvälistä tutkijaverkosto Monikielisyyden työpajaa (Workshop on Multilingualism 2015–2017). Verkoston toiminta jatkuu vuonna 2017 seminaarilla, joka järjestetään 4.–5. toukokuuta 2017 Vaasassa. Verkoston toiminta perustuu ulkopuoliselle rahoitukselle.

·         Monikielisyysinstituutti osallistuu yhteistyössä tiedekirjasto Tritonian kanssa uuden vähemmistökielistä ja vähemmistökieliä käsittelevän kirjakokoelma Minlangin täydentämiseen.

Tapahtumat

·         Tutkijaverkosto Monikielisyyden työpajan seminaarin yhteydessä järjestetään myös avoin seminaari. Toukokuun seminaarin teemana on Time for a shared research agenda on Multilingualism?

·         Monikielisyysinstituutti järjestää mahdollisesti Learning café -tapahtuman keväällä. Tapahtuma tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja monikielisyyden tutkijoille keskustelufoorumin, jossa eri alojen ammattilaiset tutustuvat tutkimusperustaiseen, omaan alaansa liittyvään tutkimustietoon ja tutkijat saavat ajankohtaista tietoa alan kehityksestä ja tarpeista jatkotutkimusta ajatellen.

·         Monikielisyysinstituutti osallistuu Vaasassa 7.–9. kesäkuuta 2017 järjestettävän konferenssin Nordens språk som andraspråk 13 suunnitteluun ja järjestelyyn.

Tiedottamistoiminta

·         Monikielisyysinstituutin tavoitteena on tiedottaa instituutin toiminnasta ja yhteistyöyliopistojen monikielisyyteen liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta mahdollisimman laajalle kohdeyleisölle. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat monikielisyysinstituutin verkkosivut (www.multilingualism.fi), sähköpostilista (multiling@lists.uwasa.fi) ja Twitter-tili (MultilingUVÅA).

·         Monikielisyysinstituutti tekee tiivistä yhteistyötä yhteistyöyliopistojen viestintäosastojen kanssa instituutin toimialaan liittyvistä uutisista tiedottamisessa.

·         Monikielisyysinstituutti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun monikielisyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Hyväksytty johtoryhmässä 9.4.2017