Tutkimus

Monikielisyyden tutkimus linkittyy moneen eri tieteenalaan ja niiden osa-alueisiin. Monikielisyyden tutkimuksessa keskitytään monikielisyyteen ilmiönä ja sen prosessien ja komponenttien tarkasteluun eri konteksteissa ja eri näkökulmista. Monikielisyyttä voidaan tarkastella yksilön ja yhteisön, kuten ympäröivän yhteiskunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden, näkökulmista. Monikielisyydessä on useita ulottuvuuksia, jotka vaihtelevat näkökulman mukaan. Monikielisyyttä voidaan pitää dynaamisena ilmiönä, joka muuttuu tilanteen mukaan ja sopeutuu yksilön ja yhteisön tarpeisiin. Kaksikielisyys on monikielisyyden alakäsite. Monikielisyyden käsitteeseen liittyy läheisesti myös monikulttuurisuuden käsite, ja monikielisissä konteksteissa on usein läsnä myös monikulttuurisuus.

Vaasan yliopistossa monikielisyys on yksi strategisista painoaloista ja alan tutkimusta tehdään erityisesti tutkimusryhmissä Johtamisen käytännöt ja diskurssit, Kielikylpy ja muut monikieliset oppimisympäristöt ja Vaasa Group for Textual and Translation Studies.

Åbo Akademin Vaasan yksikössä monikielisyyden alan tutkimusta tehdään erityisesti tutkimusryhmässä Språkdidaktik och flerspråkighet.

Yliopistojen muiden tieteenalojen tutkimuksessa monikielisyydellä voi olla osansa tutkimusaiheiden valinnassa ja tutkimushankkeiden suunnittelussa.

Tutkimushankkeita, joissa Monikielisyysinstituutti on mukana:

eLuokkatandem

Kirjoittamisen taidot

Luokkatandem

Monikielisyyden työpaja

Yliopistotandem